Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Kapcsolat

Carboferr Kereskedőház Zrt.
Ady Endre utca 15.
Újlengyel, 2724
Telefonszám: +36 1 700 1438
Fax: +36 1 700 2378
info(a)carboferr.eu

Üzleti feltételek

ÁSZF - ÜZLETI
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A CARBOFERR KERESKEDŐHÁZ ZRT WEBÁRUHÁZÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELÉSEKRE A CARBOFERR KERESKEDŐHÁZ ZRT TERMÉKEINEK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓAN KIZÁRÓLAG SZAKMAI ÜGYFELEK (FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK) RÉSZÉRE


I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1. A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Carboferr Kereskedőház Zrt (továbbiakban: „Szolgáltató”, vagy „Eladó”) a www.webshopcarboferr.eu weboldalon (továbbiakban: „Weboldalon”) található elektronikus áruházon („Carboferr Webáruház”) keresztül nyújt, kizárólag A Ptk. 8:1. § (1) 3. pontjában meghatározottakon kívül, fogyasztónak nem minősülő vásárló (továbbiakban: „Vevő”, vagy „Ügyfél” vagy „Megrendelő”) részére akikkel korábban írásban kötött szerződést, nem elektronikus úton.


2. Jelen ÁSZF alkalmazója a Carboferr Kereskedőház Zrt. Az ÁSZF alkalmazásának célja az Eladó által Vevőnek – elsősorban ötvözetlen acéláruk – termékek szállítására és szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződési feltételek megállapítása.


3. Az Carboferr Webáruházában történő vásárlás a Vevővel megkötött szerzősében meghatározott módon: telefonon, faxon, e-mail útján, vagy elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés, annak leadását követő 24 órán belül, de legkésőbb a teljesítést megelőző 48 órán belül szabadon, és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség a Szolgáltató 8. pontban meghatározott elérhetőségein. A közvetlen gyártótól történő kiszállításokat kizárólag elektronikus úton lehet lemondani, a Szállító készre jelentéséig.


4. Az Carboferr Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. A megkötött szerződés a Weboldalon hozzáférhető, annak tartalmát a Megrendelő elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. A Webáruházon keresztül csak Magyarország területén szállítandó rendelés adható le.


5. Vevő szerződéses feltételei abban az esetben sem érvényesek, ha azokat kézhezvételt követően nem utasítjuk kifejezetten vissza vagy a jelen e-SHOP-ÁSZF-fel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek ismeretében a szállítást vagy a szolgáltatást fenntartás nélkül elvégezzük.


6. Ajánlataink nem kötelező érvényűek. Az alkalmazottaink által a szerződéskötéssel kapcsolatban tett szóbeli megállapodások, ígéretek és garanciák csak és kizárólag az általunk történő írásbeli
visszaigazolást követően válnak kötelező érvényűvé. Az írásbeliségi kikötésnek a faxon és e-mailen keresztül történő továbbítás is eleget tesz.


7. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


8. Az e-SHOP-ba való regisztráció feltétele, hogy Vevő jogerősen Magyarországon bejegyzett társaság, rendelkezik a működéshez szükséges összes engedéllyel, cégjegyzékből nem kerültek törlésre és nem indult ellene felszámolási vagy csődeljárás, valamint az ügylethez kapcsolódó bankszámlaszámon nincs inkasszó. Az Eladó jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve megtagadni, amennyiben a regisztrálni kívánó a megadott adatok alapján Fogyasztónak minősül, nem rendelkezik érvényes adószámmal vagy egyéb, a felhasználást kizáró körülmények merülnek fel a regisztráció során.


9. Az Eladó jogosult kérni a Vevő képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintát, illetve a hatályos jogszabályok szerinti nyilatkozatok megküldését, különös tekintettel a számviteli szabályozásokban előírtakra vonatkozóan. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen dokumentumokat nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, a regisztráció jóváhagyását a dokumentumok beérkezéséig felfüggesztheti vagy legfeljebb 15 nap elteltével visszautasíthatja.


10. A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ ADATOK:
Szolgáltató cégneve: Carboferr Kereskedőház Zrt.
Székhelye, és postai címe: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-048541
A Szolgáltató adószáma: 23349715-2-43
Web cím: www.carboferr.hu
A Webáruház ügyfélszolgálati telefonszáma: 0630/830-4833
E-mail: raktar@carboferr.eu


II.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A megengedett mennyiségi tűrés a ténylegesen leszállított és a megrendelt árumennyiség között maximum +/-10% lehet, melynek átvételét vevő nem tagadhatja meg.


2. A szerződő felek megállapodhatnak úgynevezett darabszámos teljesítésben is, ez esetben a Szállítót az 1.5. pontban írt jogosultság nem illeti meg. Ha a vevő darabszámos teljesítést igényel, a Carboferr Zrt. felárat jogosult felszámítani a szerződés megkötésekor érvényben levő felár árlista alapján.


3. Szállító köteles a teljesítésről előzetes értesítést (Rendelés visszaigazolás) vagy szállítólevelet küldeni, amennyiben az értékesítés EXW paritáson történik. Vevő köteles az árut az értesítéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani, illetve az elszállításról gondoskodni. Amennyiben vevő a készre jelentéstől/szállító levél elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem szállítja/szállíttatja el a készárut Carboferr Zrt. által megadott raktárból, ezáltal késedelembe esik és így az el nem szállított mennyiség vonatkozásában Carboferr Zrt. jogosult naponta az áru ellenértéknek 1%-át kötbér gyanánt vevőnek kiszámlázni. Ha a vevő a készre jelentéstől/ szállító levél megküldésétől számított 15napon belül nem gondoskodik a készáru átvételéről és elszállításáról, Carboferr Zrt. jogosult a szerződéstől egyoldalúan mindenfajta jogkövetkezmény nélkül elállni. Ez azt is jelenti, hogy Carboferr Zrt. jogosult ezen árut harmadik fél részére értékesíteni vevő további értesítése nélkül. Szállító az esetlegesen kapott előlegeket vevő részére visszatéríti.


4. Amennyiben a felek által kötött szerződés / rendelés kifejezetten nem tiltja, megengedett a Carboferr Zrt. részteljesítése a teljesítés végső időpontjáig vevő egyidejű írásbeli értesítése mellett. A szerződés fizetési feltételei változatlan tartalommal érvényesek a részteljesítésre is.


5. A szakmailag szokásos csomagolás mértékét meghaladó vevői igények és előírások teljesítéséért Carboferr Zrt. felárat számláz vevőnek. A sztenderd csomagolást az alapár tartalmazza.


6. Vevő kizárólag a belföldön szokásos kereskedelmi forgalomban, a kereskedelemben szokásos feltételekkel értékesítheti a fenntartott tulajdonjogú árut, ha nincs fizetési késedelemben. A megrendelőnek nem áll jogában más módon rendelkezni a fenntartott tulajdonú áru fölött.


7. A fenntartott tulajdonjogú áru tovább értékesítéséből eredő követelésekről a vevő ezennel lemond Carboferr Zrt. javára. Ezek éppolyan mértékben szolgálják Carboferr Zrt. követeléseinek biztosítását, mint a tulajdonjog fenntartása. Ha a fenntartott tulajdonjogú árut a vevő más, nem szállító által értékesített árukkal együtt értékesíti, akkor a tovább értékesítésből eredő követelésről a vevő a fenntartott tulajdonjogú árunak a számlaértékhez viszonyított arányában mond le a Carboferr Zrt. javára. Ha a fenntartott tulajdonjogú árut vállalkozási szerződés teljesítésére használják, akkor a vállalkozási szerződésből eredő követeléstől a megrendelő ugyanolyan arányban lemond a Carboferr Zrt. javára. Amennyiben a megrendelő valódi faktoring keretében értékesíti a követelést, akkor a helyébe lépő, a faktorral szemben felmerülő követelésekről lemond Carboferr Zrt. javára. A fenti lemondásokat ezennel Carboferr Zrt. elfogadja.


8. Amennyiben vevő harmadik féllel kötött szerződésének kikötései a lemondási jog érvényes korlátozását tartalmazzák, vagy harmadik fél a jóváhagyásától teszi függővé a lemondást, akkor haladéktalanul, írásban kell közölnie kell Carboferr Zrt.-vel. Erre az esetre vevő ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazza Carboferr Zrt.-t az őt megillető követelésnek a vevő nevében és
számlájára történő beszedésére. Vevő egyúttal ezennel a Carboferr Zrt. javára teljesítendő, visszavonhatatlan fizetésimegbízást ad harmadik félnek. Vevő köteles azonnal értesíteni Carboferr Zrt.-t harmadik fél által történő elzálogosításról vagy egyéb megterhelésről. Vevő viseli a fenntartott tulajdonjogú áru hozzáférésének megszüntetéséhez vagy visszaszállításához szükséges valamennyi költséget, amennyiben nem fedezi harmadik fél.


9. Carboferr Zrt. a visszavett árukra vonatkozóan jóváíró számlát állít ki, amelynek értéke az eredeti számlaérték, mínusz a szállítástól a visszavételig számított minden megkezdett hónap után 10%. Carboferr Zrt. jogában áll ennél magasabb, a vevőnek pedig jogában állennél alacsonyabb károk kimutatása.


III.FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


10. ÁR: AZ ELADÓ HIVATALOS INTERNETES OLDALÁN (WWW.CARBOFERR.HU) KÖZZÉTETT TERMÉKEKRE/SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ LISTAÁRAK VAGY A FELEK KÖZÖTT MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT ÁRAK. AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTT SZERZŐDÉSSEL MEGÁLLAPÍTOTT EGYEDI, SZERZŐDÉSES ÁRAKAT AZ ELADÓ JOGOSULT INDOKOLT ESETBEN EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTANI, AMELYRŐL ÉRTESÍTI A VEVŐT, ÉS AMELY MÓDOSÍTÁS AZ ÉRTESÍTÉS IDŐPONTJÁVAL HATÁLYOSUL.


11. EGYEDI TERMÉK: EGYÉB, AZ ELADÓ ÁLTAL AZ INTERNETES OLDALÁN NEM KÍNÁLT TERMÉK.


12. FELEK: ELADÓ ÉS VEVŐ.


13. MEGRENDELÉS: A VEVŐ EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZATA, AMELY SORÁN A VEVŐ TERMÉKEKET/SZOLGÁLTATÁSOKAT RENDEL MEG AZ ELADÓTÓL, ÉS AMELY A JELEN ÁSZF-BEN LEÍRTAKKAL ÖSSZHANGBAN KERÜL ELKÉSZÍTÉSRE, LESZÁLLÍTÁSRA.


14. REKLAMÁCIÓ: A VEVŐNEK A MEGVÁSÁROLT TERMÉKKEL/SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLT MENNYISÉGI ÉS/VAGY MINŐSÉGI PROBLÉMÁK ELADÓ IRÁNYÁBA TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE.


15. SZÁLLÍTÁSI CÍM: A VEVŐ ÁLTAL MEGADOTT TERMÉSZETBENI CÍM, MINT A TERMÉKEK ÁTVÉTELÉNEK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK HELYE, MELY MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ.


16. SZÁLLÍTÁSI OKMÁNY: AZ ELADÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT SZÁMLA, ILLETŐLEG FUVARLEVÉL, AMELYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK A MEGRENDELT TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK ÁTADÁSÁNAK ÉS ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTT.


17. SZERZŐDÉS: A FELEK KÖZÖTT KORÁBBAN ÍRÁSBELI FORMÁBAN LÉTREJÖTT SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS


18. SZOLGÁLTATÓ: JELEN ÁSZF I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. PONTJÁBAN FELTÜNTETETT JOGI SZEMÉLY


19. SZOLGÁLTATÁS: AZ ELADÓ ÁLTAL SPECIFIKÁLT ÉS KÍNÁLT MINDENNEMŰ SZOLGÁLTATÁS.


20. TERMÉK: AZ ELADÓ WEBSHOP FELÜLETÉN KÍNÁLT ÉS SPECIFIKÁLT ÁRU, ÉS/VAGY BÁRMILYEN – A VEVŐ EGYÉNI IGÉNYE ALAPJÁN KÉSZÜLT – TERMÉK. A WEBSHOP FELÜLETÉN A TERMÉKRŐL KÖZÖLT KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓNAK MINŐSÜLNEK.


21. VEVŐ, ÜGYFÉL: AZ A SZEMÉLY, AKI A JELEN ÁSZF-BEN ÉS A VEVŐVEL MEGKÖTÖTT EGYEDI SZERZŐDÉSBEN LEÍRTAKKAL ÖSSZHANGBAN ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY TELEFONON, FAXON, E-
MAILBEN RENDEL AZ ELADÓTÓL TERMÉKET/SZOLGÁLTATÁST, ÉS A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN „PTK”) ALAPJÁN NEM MINŐSÜL FOGYASZTÓNAK.


22. HITELBIZTOSÍTÓ: A CARBOFERR KERESKEDŐHÁZ ZRT SZERZŐDÉSES KAPCSOLATBAN ÁLL AZ EULER HERMES HITELBIZTOSÍTÓVAL, MELY BIZTOSÍTÓ AZ ELADÓ VEVŐIRE SAJÁT HATÁSKÖRBEN ÁLLÍT FEL HITELBIZTOSÍTÁSI KERETET. A HITELBIZTOSÍTÓ A HITELKERET ÖSSZEGÉIG NEMFIZETÉSBŐL VAGY FIZETÉSKÉPTELENSÉGBŐL FAKADÓ KÁROK ESETÉN KÁRTÉRÍTÉST FIZET AZ ELADÓ SZÁMÁRA. EZT KÖVETŐEN A KÖVETELÉS JOGOSULTJA A HITELBIZTOSÍTÓ LESZ. AMENNYIBEN VALAMELY VEVŐ TEKINTETÉBEN A HITELBIZTOSÍTÓ NEM ÁLLAPÍT MEG HITELKERETET, ELADÓ JOGOSULT KIZÁRÓLAG ELŐRE UTALÁS VAGY BANKKÁRTYÁS FIZETÉS MELLETT BEFOGADNI ÉS VISSZAIGAZOLNI A RENDELNI KÍVÁN TERMÉKEK MEGRENDELÉSÉT.


IV.TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK


1. Tájékoztatás a termékekről: A megvásárolni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termék alatt található részletes leírás tartalmazza. Az áruval kapcsolatos esetleges kérdéseit értékesítésért felelős munkatársunk megválaszolja. Az általunk forgalmazott termékhez műbizonylatot mellékelünk, amennyiben azt jogszabály előírja. Amennyiben az Ügyfél véletlenül mégsem kapná kézhez az áruval együtt és ezt jelzi, a Szolgáltató a pótlásról gondoskodik.


2. A kiválasztott termék mellett Ft-ban feltüntetve található a termék nettó és bruttó kilogrammban értendő egységára, mely nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Carboferr Webshop által feltüntetett szállítási díj tájékoztató jellegű, a szállítási cím távolságának függvényében kerül becslésre, a tényleges fuvarköltséget a szállítást megelőzően a termék értékesítéséért felelős személy(ek) fogják közölni a fent leírt kommunikációs csatornák egyikén. Amennyiben az előzetesen közölt fuvardíjtól a végleges fuvardíj minimum 20%-kal magasabb, a Vevő felé maximum az előzetes díj 20%-kal növelt díja kerül számlázásra.


3. Az Eladó által a Vevő Megrendelése alapján rendelkezésre bocsátott Termékek árait az Árjegyzék határozza meg. Egyedi Termékek esetében a Felek egyedi árakban állapodnak meg.


4. Nyilvánvalóan téves - pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő ár közzététele esetén – így pl. esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár estén - a Szolgáltató nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, de a módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti
időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató pénzt nem térít vissza. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.


6. Az ár tartalmazza az Eladó összes, a Termékek értékesítésével kapcsolatos költségeit (elsősorban a Termék csomagolását, megjelölését, a megfelelő okmányok, szállítólevelek kiállításának költségét. A szállítási díj nem képezi a termékek árát, az külön kerül meghatározásra a Carboferr Zrt raktárától (Budapest, Csepel) való távolságától függően, a fentiekben részletezett módon.


7. Vevő a Szerződés szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.


8. Az ár a ténylegesen szállított Termékekért kerül megfizetésre, mégpedig az Eladó számlája alapján, melyet a Termékek Vevőnek való szállításának dátumával vagy az azt követő 10 napon belül állít ki a Szállítási címre postázza és elektronikus úton is megküldi, amennyiben a Szerződésben kimondottan nem szerepel más kézbesítési cím.


9. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.


10. A Vevő számára végzett első szállítás esetén – illetve addig, amíg nem születik átutalásos fizetésre vonatkozó megállapodás, vagy a vevő nem vonható be hitelbiztosítási konstrukcióba – Eladó jogosult előre fizetést kérni a Vevőtől a Termékek átadása ellenében. Ugyanez érvényes, amennyiben a Vevő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik.


11. A Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.


V.MEGRENDELÉS MENETE


1. Az Carboferr Webáruház szolgáltatásainak többsége regisztrációhoz és belépéshez kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. Az elérhető termékkörök, termékek, illetve az egyes termékek árai csak regisztrált felhasználók számára elérhetők.


2. A regisztráció véglegesítése adminisztrátori jóváhagyás szükséges, melyen megtörténtéről a regisztráció során megadott e-mail címre ismételt értesítést küldünk. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a regisztrálni kívánó megfelel-e a törvényi feltételeknek vagy jelen ÁSZF-nek, megtagadhatja a regisztrációt vagy további adatokat kérhet.


3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil almenüben van lehetőség, ahol a korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


4. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a regisztrált felhasználónak a bejelentkezés után, az oldal alján található „profilom” menüpontra kattintva lesz lehetősége. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérdése, kérése esetén kérjük, forduljon Webáruház ügyfélszolgálatához.


5. Regisztrációra a Webáruház főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor.


6. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz bepipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt Adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a Carboferr Zrt nem felel.


7. A Szolgáltató a megrendelést a weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután az Ügyfél elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy szeretné megvásárolni őket, akkor azt az arra szolgáló gombra kattintva megteheti.


8. A vásárlás következő lépéseként az Ügyfél megadhatja az alábbi adatokat, amennyiben a regisztrációnál megadott adatokhoz képest másként igényli a szállítást:
- szállítási címet
- kiszállítás módját:
o nem igényel kiszállítást (személyes átvétel a raktárban)
o közúton
o kötött pályán
- fizetési módot
o előre utalás
o bankkártya
o utófizetés (jogosultság esetén banki átutalással)


11. A Megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat, amennyiben a felek nem állapodnak meg másként:
- a Vevő – hatályos cégnyilvántartásban szereplő – cégneve, vállalkozásának helye/székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma,
- a Vevő nevében a Megrendeléssel kapcsolatban (beleértve a szállítmány átvételét) eljárni jogosult személy családi és utóneve, és kapcsolattartási adatai (telefon, fax, e-mail). Amennyiben megrendelő a fenti adatokat megadja, Eladó úgy tekinti, hogy Megrendelő személy jogosult rendelést leadni a Vevő vállalat nevében, vagy a rendelést a vállalat hivatalos képviselője jóváhagyta.
- a megrendelt Termék típusa és mennyisége,
- a Termék jelölése az webshopban szereplő tételek szerint (cikkszám),
- a Termékek átadására és átvételére meghatározott címet (Szállítási cím), amennyiben ez különbözik az a), b) pontban megadott címtől,


12. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítási költséget. A szállítási költség függ a vásárolni kívánt terméktől (méret, súly), a vásárolt mennyiségtől és a szállítási távolságtól, így a szállítási költség egyedi elbírálás/árazás alapján történik, melyről egy későbbi visszaigazoló e-mail-ben nyújtunk pontos tájékoztatást.


13. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb mellett található számmező segítségével tudja beállítani.


14. Amennyiben a vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, az oldal tetején található „Kosár” gombra kattintva, illetve az ott megjelenő „Megrendelés gombra kattintva adhatja le megrendelését.


15. A megrendelés első feltétele a fizetési mód kiválasztása (itt a Vásárló eldöntheti, hogy bankkártyás fizetéssel, előre utalással, vagy banki utalással szeretne fizetni).


16. Ezt követően a Vásárlónak ki kell választania, hogy milyen szállítási módot szeretne (Közúti szállítás, kötött pályás szállítás vagy személyes átvétel a raktárunkban).


17. A „Tovább” gombra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára ellenőrizheti, illetve a „Módosít” gombbal szerkesztheti. Szerkesztés során termékeket törölhet a Kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva, továbbá mennyiséget is módosíthat.


18. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra.


19. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Carboferr Kereskedőház a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.


20. A megrendelést a Carboferr Kereskedőház csak abban az esetben fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.


21. Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés kiállításának napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló összes lejárt fizetési kötelezettségét.


VI.MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA


1. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére előbb automatikusan, e-mailben visszajelzést küld arról, hogy az Ügyfél megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. Amennyiben ez az automatikus visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül megszűnik.


2. A megrendelés Szolgáltatóhoz érkezését követően az Ügyfél részére a Szolgáltató a megrendelés teljesíthetőségéről is küld egy visszaigazoló E-mailt, a következő 24 órán belül (munkanapokon). Ettől eltérően, amennyiben az Ügyfél hétvégén, munkaszüneti vagy ünnepnapon adja le megrendelését, akkor a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolásáról a következő munkanapon küld a Szolgáltató e-mailt.


3. A leadott és visszaigazolt Megrendeléséhez a Vevő kötve van a teljesítés időpontjáig. Amennyiben az Eladó nem rendelkezik a Vevő által kért határidőben a teljesítéshez szükséges mennyiségű megrendelt Termékkel, ezt e-mailben jelzi a Vevőnek, és a megrendelését saját foglalási nyilvántartásában (ún. hátralék) vezeti, kivéve, ha a Vevő a Megrendelést (vagy annak egy részét), ezen értesítést követően visszavonja. Amennyiben az ilyen foglalási nyilvántartásban szereplő Megrendelés teljesítése nem történik meg legkésőbb egy hónapon belül, úgy az ilyen Megrendelés visszavontnak tekintendő, úgy kell tekinteni, mint ha le sem adták volna.


4. Bármilyen hiányosság felmerülése esetén – elsősorban a Termékek megrendelésére jogosult személyek adataiban talált eltéréseknél, az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelés szerinti teljesítést, vagy kérni a Megrendelés utólagos írásos megerősítését.


5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ). az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.


VII. SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut közúti vagy vasúti árufuvarozó igénybevételével szállítja ki az Ügyfél által megadott címre.


2. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő Szállítási címen teljesíti. A szállítási díj külön számlán kerül számlázásra.
Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából csakis akkor minősülnek egy megrendelésnek, amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi a megjegyzés rovatban, hogy már rendelt, és a Szolgáltató visszajelzése alapján mód van a rendelések összevont kezelésére. Egyéb esetben az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra. A már elindított áru utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.


3. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítására kerül sor. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Egyedi igény, ill. készleten nem lévő termék rendelése esetén a szállítás időpontjáról külön egyeztetésre kerül sor.


4. A szállítási időkre vonatkozó adatok hozzávetőlegesek. A kifejezetten kötelező érvényűen egyeztetett szállítási határidők a megbízási visszaigazolásunk dátumával kezdődnek - az előre fizetés ellenében történő szállítás esetén leghamarabb azonban a teljes vételár hozzánk történő beérkezésével - és csak a megbízás összes részlete időben történő tisztázásának, valamint Vevő összes kötelezettsége teljesítésének (pl. összes hatósági igazolás beszerzése, hitellevelek és garanciák nyújtása, előlegfizetések) feltétele mellett érvényesek.


5. Az eladó a honlapján vállalt szállítási határidőn belül juttatja el részünkre a megrendelt terméket. A határidő a termék jellegétől függően néhány naptól akár több hétig (például egyedi vagy külföldről rendelet termékek esetén) is terjedhet. A Szállító a vállalt szállítási határidőt és – amennyiben van ilyen – a szállítási díjat a Rendelés visszaigazoláson tünteti fel.


6. Az esetleges, kifejezetten kötelező érvényűként megállapodott szállítási határidők és időpontok betartásához a gyárból vagy raktárból történő elküldés időpontja irányadó. A küldésre kész állapot jelentésével betartottnak minősülnek a határidők, ha az áru önhibánkon kívül nem küldhető el határidőben. A fenntartással visszaigazolt szállítási időpontok túllépése nem alapoz meg késést.


7. Szállítási késedelem esetén Vevő méltányos póthatáridőt biztosíthat számunkra és ennek eredménytelen lejártát követően abban az esetben állhat el a szerződéstől, ha a szerződés teljesítésére még nem került sor.


8. Vis maior események esetén mindkét Szerződő fél szerződéses kötelezettségei szünetelnek és a szerződéses kötelezettségek teljesítésére vonatkozó időpontok és határidők ennek megfelelően eltolódnak; vis maior eseményeknek minősülnek különösen a saját üzemben vagy más üzemekben folyó munkaügyi viták, a súlyos szállítási korlátozások, a súlyos gépleállások, hatósági intézkedések és egyéb, egyik Szerződő félnek sem felróható körülmények. A vis maior eseményről haladéktalanul tájékoztatni kell a mindenkori másik Szerződő felet. Ha a vis maior esemény eléri a hat hetes időtartamot, úgy bármely Szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől, ezzel kapcsolatos kártérítési kötelezettség nélkül. Az ilyen jellegű visszalépés esetén Vevő köteles a szállítás teljesített részére eső vételárat megfizetni, valamint megtéríteni a költségeinket. Amennyiben Vevő jogos érdekében áll a részszállítás elutasítása, úgy csak a költségeink megtérítésével tartozik.


9. A fizetési határidő túllépése vagy késedelem esetén a Vevő a számla esedékességekor érvényes, törvényes mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni a Szállítónak, kivéve azt az esetet, amennyiben magasabb kamatlábról állapodtunk meg Vevővel. A késedelemből eredő további károk érvényesítésének jogát fenntartjuk. Vevő legkésőbb a követelésünk esedékességétől számított 10. napon késedelembe esik anélkül, hogy ehhez fizetési felszólítás küldésére lenne szükség.


10. Minden szállított áru az Eladó tulajdonában marad az összes követelés teljesítéséig (tulajdonjog fenntartással érintett áru), különös tekintettel a mindenkori számlakövetelésekre (tulajdonjog fenntartása a számlán), amelyek az üzleti kapcsolat keretében bennünket megilletnek. Ez a jövőben keletkező és feltételes követelésekre is érvényes, pl. az elfogadói váltókból eredő követelésekre, és arra az esetre is, ha a kifizetések külön megjelölt követelésekre történnek. Ez a számlán történő tulajdonjog fenntartás véglegesen megszűnik, ha a kifizetés időpontjában még nyitott vagy a tulajdonjog fenntartással érintett követelések kiegyenlítésre kerülnek.


11. Ha Felek másként nem rendelkeznek, a Termékek a Vevő által a Megrendelésben rögzített Szállítási Címre (helyekre) kerülnek leszállításra.


12. Amennyiben a Vevő kiszállítást kér, a szállítási útvonalat és eszközt, valamint a speditőr céget és a fuvarozót a Carboferr Zrt határozza meg. Ha a Vevő a rendelését saját költségére viszi el, úgy köteles azt 24 órával az érkezés előtt jelezni. Ellenkező esetben a raktár megtagadhatja a szállítóeszköz fogadását és rakodását.


13. A szerződésszerűen küldésre készre jelentett árut haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül el kell szállítania, ellenkező esetben a Carboferr Zrt jogosult azt a felszólítást követően Vevő költségére és kockázatára választásunk szerint elküldeni, vagy saját megítélésünk szerint tárolni és azonnal kiszámlázni.


14. Az árunak a speditőr cég vagy fuvarozó részére történő átadása időpontjában, legkésőbb azonban abban az időpontban, amikor az áru elhagyja a raktárt vagy a gyártóüzemet, a kockázat - beleértve az áru lefoglalásának kockázatát is - minden ügylet esetén - ideértve a feladó által fizetett szállítást és a rendeltetési helyig történő szállítást is - átszáll a Vevőre. Biztosításról csak Vevő utasítására és költségére gondoskodunk. A kirakodás feladata és költsége Vevőt terheli.


15. A Vevő köteles átvenni a megrendelt Termékeket/Szolgáltatásokat, és az átvétel során a szállítmányt gondosan átnézni és ellenőrizni. A Termékeket Eladó a Megrendelésben megadott Szállítási címen egy – Vevő által meghatározott – helyre szállítja le. A Termékek átvételét a Vevő írásban igazolja a Szállítási okmányon, amivel a Vevő igazolja a Termékek számának egyezését, és azok külső sértetlenségét is. A Vevő biztosítja, hogy a Szállítási okmányban szereplő igazolás tartalmazza a Vevő pontos megjelölését, az átvételt igazoló személy családi és utónevét. A Vevő felelőssége, hogy a Termékek átvételét az erre jogosult személy végezze.


16. A Vevő előre értesíti az Eladót a Termékek a Szállítási helyen történő átvételére jogosult személyek jegyzékéről (elsősorban a Megrendelésen). Ennek hiányában vagy amennyiben ilyen személy nincs
jelen a Termékek kézbesítésekor, úgy az Eladó az áru átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termékek átvételére jogosult személynek. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termékek átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Szerződés érvénytelenítését, vagy a Szerződésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Termékeket átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.


17. Amennyiben a szállítást követően a szállítmánnyal kapcsolatban bárminemű kétség merülne fel a Szállítási okmányokon szereplő, pontatlan vevői rendelés miatt, a Termékek szállítása megfelelően teljesítettnek, és a Vevő által átvettnek tekintendő, kivéve, ha a Vevő bebizonyítja, hogy az Eladónak tudnia kellett arról, hogy a szállítás a hozzá tartozó Megrendeléssel ellentétben történt.
18. Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a Termékek átvételére megadott Szállítási helyek módosulásáról. Az értesítés időpontjáig a Termékek eredeti szállítási helyekre történő szállítása szerződésszerű teljesítésnek minősül, és Eladó nem felel a Termékek ilyen szállításával kapcsolatban keletkezett esetleges késedeleméért vagy károkért.
19. A Termékek Szállítási okmánnyal igazolt átvétele pillanatában (azaz a birtokbaadáskor) a kárveszély átszáll a Vevőre. Az átadott és átvett Termékek tulajdonjoga csak e Termékek ellenértékének teljes kifizetését követően száll át a vevőre (tulajdonjog fenntartás).


20. Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére a megrendeléskor megadni a megrendelt Termékek szállításához szükséges összes információt, anyagot, jellemzést, magyarázatot. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).


21. Az Eladó a Szerződés alapján a kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna.


VIII. FIZETÉSI MÓDOK


VII.1. Fizetés banki átutalással:


1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. Amennyiben a Vevő nem jogosult halasztott fizetés mellett rendelni az Eladótól, a „Megrendelés visszaigazolás” e-mail után díjbekérő kerül megküldésre a Vevő részére, amelyen
megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamit a Carboferr Kereskedőház bankszámlaszáma és a megrendelési szám, amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.


2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 2 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.


3. Vásárlóinknak lehetőségük van 30 vagy 60 napos banki átutalásra is, megegyezést és elbírálást követően.


4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi műveletet feldolgozó cég az Unicredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cgt.: 01 10 041348.


VII.2. Bankkártyás fizetés.


1. A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán – az online bankkártyás fizetési módot választva – bankkártyával is.


2. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges.


3. Bankkártyával történő fizetéshez a következő adatokra lesz szüksége:

- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám ).
- Lejárati dátum (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám).
- Érvényesítési kód (a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem található ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt kérjük hagyja üresen.


4. webáruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:
- MasterCard (dombornyomott)
- Visa (dombornyomott)
- American Express (dombornyomott)


5. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
- A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.
- A Carboferr Kereskedőház részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor.


IX. A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. Az áruk minőségeire, méreteire és súlyaira a szerződéskötéskor egyeztetett - egyeztetés hiányában a szerződéskötést követően érvényes - DIN- és EN-szabványok, ezek hiányában a gyakorlat és a kereskedelmi szokások irányadók. A szabványokra és hasonló szabályrendszerekre, a gyári vizsgálati igazolásokra és hasonló tanúsítványokra, valamint az áru minőségére, kategóriájára, méretére, súlyára és alkalmazhatóságára vonatkozó adatokra való hivatkozások nem minősülnek biztosítéknak vagy garanciának, mint ahogy megfelelőségi nyilatkozatoknak és megfelelő CE és GS jelöléseknek sem.


2. Eladó jogosult arra, hogy a súlyt lemérés nélkül kereskedelmi súlyon határozza meg. A küldési jelentésben megadott darabszámok, csomagszámok, stb. a súly szerint számítandó áruk esetén nem kötelező érvényűek. Amennyiben nem kerül sor a szokásos külön lemérésre, úgy a küldemény összsúlya érvényes. A számtani egyenkénti súlyokhoz képest fennálló eltérések arányosan elosztásra kerülnek ezekre.


3. A fogyasztói szavatossági felelősség alapján a Vevő az őt megillető jogokat az Eladónál reklamáció útján érvényesítheti, amelyet a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles megtenni.


4. Az átvételnél látható hibák (a továbbiakban „Látható hibák”) alatt a következő értendő:
- a Termékek/Szolgáltatások mennyiségi hibája, amely alatt a Szállítási okmányon szereplő, és a valóságban átvett csomagmennyiség vagy termékmennyiség közötti különbség értendő,
- a Termékek/Szolgáltatások minőségi hibája, melyet a Vevő észlelt, vagy megfelelő gondosság mellett az átvétel során észlelhetett volna a Termékek átvételét követően.


5. A látható hibákat a Vevő köteles legkésőbb a Termékek átvételét követő 7 munkanapon belül jelezni. A Látható hibák bizonyítása vita esetén a Vevő kötelezettsége.


6. A Termékek Megrendelésben meghatározott mennyisége és szállított és átvett mennyisége közötti eltérés nem tekintendő hibának, ha a Felek a részteljesítést nem zárták ki.


7. Rejtett hibák alatt értendők az egyéb, nem látható hibák, melyek a Termékek átvétele idején vitathatatlanul léteztek, azonban a Vevő ezeket a tőle elvárható legnagyobb körültekintés és gondosság mellett sem észlelhette („Rejtett hibák”). A Rejtett hibák bizonyítása a Vevő kötelezettsége.


8. A Vevő köteles a Termékek átvétele során elvégezni a Termékek ellenőrzését a látható hibák kiderítése céljából.


9. Vevő kötelessége szállításkor az átvett Termékek mennyiségét a Szállítási okmányon igazolni.


10. Reklamáció esetén a Vevő a következő adatokat adja meg szolgáltató részére:
- a Vevő megnevezését,
- a reklamált Termék nevét és cikkszámát,
- a hibás/hiányzó Termék mennyiségét,
- a hiba, vagy a hiba megnyilvánulási módjának leírását,
- a Vevő nevében ez ügyben eljárni jogosult személy megnevezését,
- a reklamált Termék átvételének időpontját és a vonatkozó Szállítási dokumentum számát,
- a mérleg azonosító számát
- fényképet a reklamált Termékekről cikkszámmal együtt fotózva
- dátumot és a Vevő aláírását.


11. Az Eladó a reklamációt a reklamáció kézbesítésétől számított 30 napon belül igyekszik rendezni. A reklamációt a hiba típusának figyelembevételével az Eladó intézi, a következők szerint:
- a látható hibákat az Eladó hiányzó teljesítésének pótlásával, vagy a hibás teljesítésének cseréjével hibátlanra, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a nem szállított Termékek kifizetett árának visszafizetésével, illetőleg jóváírásával.
- a rejtett hibákat az Eladó hibás teljesítésének cseréjével hibátlanra, a kifizetett ár visszafizetésével, illetőleg jóváírásával a visszaszolgáltatott hibás termékek ellenében, vagy a hibás Termékek/Szolgáltatások javításával.


12. Az Eladó különösen nem vállal felelősséget a Termékek következő hibáiért:
- a Termék csomagolásának hibái, melyek a Termékek átadása és átvétele során nem lettek megreklamálva és jegyzőkönyvezve,
- a Termék mechanikai sérüléséből eredő hibák, melyek okozója a Vevő vagy harmadik személy.


13. A rendelésre, bizonylatra vonatkozó folyamatban lévő reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt a Termékek árának meg nem térítésére.


X. ELÁLLÁSI JOG


1. Az elállás csak szerződésszegés vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján történhet, illetve a Ptk. szerint elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandók.


2. Az elállási jog a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés megszünteti a szerződést.


3. Abban az esetben, ha a teljesítés már megkezdődött de még nem fejeződött be, el lehet állni a szerződéstől. Az elállás a szerződést megkötésének idejére visszaható hatállyal szünteti meg, így a teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatásának kötelezettsége a szerződés megkötésének időpontjától esedékes. Ennek következtében a pénzt szolgáltató fél kamatra is jogosult.


4. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog olyan, nem előre gyártott termékek esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére került(ek) előállításra vagy olyan termékek esetében, amelyet egyértelműen a Vevő igényei szerint kerültek kialakításra.


5. Elállási jog érvényesítésekor is teljesülnie kell az arányosság elvének, amelyre figyelemmel a szerződés érdek jelentéktelen vagy csekély súlyú sérelme nem szolgálhat alapul a jogviszony radikális felbontásához.


XI.KAPCSOLATTARTÁS


1. A Vevő és az Eladó kapcsolattartási postacíme a Szerződésben vagy Megrendelőben szereplő székhelyük címe, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben.


2. Az Eladó kapcsolattartási címe a Vevő bármilyen értesítése és közlése fogadásához (elsősorban megrendelések, reklamációk, stb.), amennyiben a Felek nem állapodtak meg másként, a következő:


3. Az Eladó székhelyének címe:
CARBOFERR Kereskedőház Zrt., 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.
Telefon és fax számok: Telefon………………………….; Fax: 06-1/460-6655, Email címek: „.................@carboferr.eu”, „info@ carboferr.eu” „reklamacio@ carboferr.eu”, az internetes üzlet címei: www. carboferr.hu


4. Az adott kapcsolati helyeket (címeket, számokat) az Eladó a saját hivatalos internetes oldalán (www.webshopcarboferr.eu) teszi közzé.


5. Mindkét szerződő fél jogosult bármikor módosítani a kapcsolati címeket/személyeket/számokat, azonban erről köteles a másik felet előzőleg írásban értesíteni.


XII.KÁRTÉRÍTÉS

1. Amennyiben az ENSZ 1980. április 11-én kelt, az Áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) szóló Egyezménye alkalmazásra kerül, úgy Vevőt csak abban az esetben illeti meg kártérítési igény, amennyiben társaságunk felróhatóan járt el. Egyebekben a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása esetén is a XII. bekezdés következő rendelkezései érvényesek.

2. A szerződéses és nem szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, különös tekintettel a szerződés megkötésének elősegítése során felmerülő lehetetlenülésre, késedelemre, felróható magatartásra, valamint jogellenes cselekményre - vezető beosztású munkavállalóink és egyéb teljesítési segédeink vonatkozásában is - csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felelünk, amely felelősség korlátozódik a szerződés megkötésekor előre látható szerződéstipikus károkra.

3. A fenti XI. bekezdés 2. pontja szerinti korlátozások nem érvényesek a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megsértése esetén. Tehát az olyan kötelezettségekre vonatkozóan, amelyek teljesítése a szerződés szabályszerű végrehajtását lehetővé teszik és amelyek betartásában Vevő rendszeresen bízhat, továbbá az élet, a testi épség és az egészség ellen felróhatóan okozott károk esetén és abban az esetben sem, ha és amennyiben garanciát vállaltunk az értékesített dolog adottságáért, valamint a termékfelelősség törvényi szabályai szerinti kötelező érvényű felelősségvállalás esetében. A bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat a fentiek nem érintik.

4. A hibákból eredő károkkal és közvetett károkkal - különös tekintettel a termeléskiesésekre, az üzemi leállásokra és az elmaradt nyereségre - kapcsolatos felelősségünk kizárt.

5. Eltérő megállapodás hiányában a Vevő részéről az áru szállításából eredően vagy azzal összefüggésben velünk szemben felmerülő szerződéses igények egy évvel az áru szállítását követően elévülnek. Ez a határidő az olyan árukra is vonatkozik, amelyeket a szokásos alkalmazási módjuknak megfelelően alkalmaznak egy építményben, és amelyek annak hibáját okozták, kivéve azt az esetet, ha erről az alkalmazási módról írásbeli megállapodás született. Fentiek nem érintik a szándékos és súlyosan gondatlan kötelezettségszegésből, az élet, a testi épség és az egészség felróhatóan okozott károsításából eredő felelősségünket. Az utólagos kijavítás és a utánszállítás esetén az elévülési határidő nem kezdődik újból.


XIII.SZERZŐI JOGOK


1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


XIV.VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


1. Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a Szerződésben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a Szerződésből következő kötelezettségek teljesítését.


2. A Vevő nem jogosult átruházni és engedményezni a Szerződésből következő jogait és kötelezettségeit sem részben, sem egészben az Eladó előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy alaptalanul nem utasítja el ilyen jóváhagyás megadását.


3. Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.


4. A Szerződés megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Budapest, 2018. szeptember 25.
CARBOFERR KERESKEDŐHÁZ ZRT

ZTU5Y