Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Kapcsolat

Carboferr Kereskedőház Zrt.
Ady Endre utca 15.
Újlengyel, 2724
Telefonszám: +36 1 700 1438
Fax: +36 1 700 2378
info(a)carboferr.eu

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név/ cégnév: Carboferr Kereskedőház Zrt.

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.

Adószám: 233497-2-43

Weboldal megnevezése, címe: www.carboferrwebshop.eu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

 

 1. Az adatkezelő elérhetőségei:

Név/ cégnév: Carboferr Kereskedőház Zrt.

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.

Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.

E-mail: info@carboferr.eu

Telefon: +36 1/700-1438

 

 

Az adatkezelő magára nézve teljes mértékben kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát, illetve az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltakat.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a személyes adatok védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény tartalmát, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Az adatok kezelője a www.carboferrwebshop.eu weboldalt üzemeltető Carboferr Kereskedőház Zrt. Az Adatkezelő a weboldal működtetése során a weboldalon megadott, illetve az ott megadott e-mail címre küldött személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) adatokat használja abból a célból, hogy a látogatók részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

 

 1. Fogalommeghatározások:

 

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • felhasználó: az az érintett természetes vagy jogi személy, aki a Weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik a Carboferr Kereskedőház Zrt. által;

 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 • különleges adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
 • bűnügyi személyes adat;
  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
 • direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának előzetes, önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;
 • természetes személy azonosító adatai: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
 • üzletszerzési lista: a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: a Hatóság).

 

 1. Az adatkezelés irányelvei:

 

 • Jelen Tájékoztató 2018. október 03. napján lép hatályba és annak visszavonásáig marad hatályban.

 

 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a Carboferr Kereskedőház Zrt. csak jelen elvek alapján gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

 

 • A személyes adatok kezelésének célja csak szükséges mértékű, és releváns lehet.

 

 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. a pontatlan, valóságtól eltérő személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

 

 • A személyes adatok tárolása csak olyan formában történhet, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

 

 • A személyes adatok kezelését megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával kell biztosítani, ide tartozik a személyes adatok megfelelő biztonsága, illetve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésétől, véletlen elvesztésétől, megsemmisítésétől, vagy károsodástól is védve legyenek.

 

 

 • A Carboferr Kereskedőház Zrt. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen elérhető.

 

 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

 

 • A Carboferr Kereskedőház Zrt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

 • A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy arról az e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a megrendelő nem a saját személyes adatait adja meg a Weboldalon, úgy köteles

erről az érintett hozzájárulását beszerezni.

 

 1. Adatkezelési információk:

 

 • Az adatkezelésben érintettek azok a természetes személyek vagy cégek, akik a Weboldalon kapcsolatfelvétel céljából személyes adatokat szolgáltatnak a Weboldal üzemeltetőinek részére.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, célja, hogy az adatkezelő a Weboldal működtetése során megfelelő szolgáltatást nyújthasson a látogatók számára.

 

 

 • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőt személyes adatainak módosítására vagy törlésére és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

 • Az érintett személy bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti az addig az időpontig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a fentebb megadott elérhetőségeink bármelyikén.

 

 1. Weboldalon megvalósuló kapcsolatfelvétel/ adatkezelés:

 

 • hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.

 

 • Remarketing: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k használatával valósul meg. A cookie-k a tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok. Az adatkezelés időtartama az adott cookie-k áttárolási időtartamától függ.

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

 • Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről a Felhasználónak.

 

 

 • Az Adatkezelőnek teljesítenie kell a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit. Az adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet, amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve ha a tájékoztatást a törvény kizárja.

 

 • A kért személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolattartás miatt, szállítási címre csak megrendelés esetén van szükség.

 

 

 • A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását, csak a weboldalon található, erre szolgáló checkbox kipipálásával teheti meg.

 

 

 1. Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Carboferr Kereskedőház Zrt.

Elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1/700-1438

E-mail: info@carboferr.eu

Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 15.

 

 1. Szállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, ennek során a vevő nevét, címét és telefonszámát az áru kiszállítását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli azt.

 1. A Weboldalon használt Cookie-k főbb jellemzői:

 

 • Google Adwords: Az oldal látogatójának Cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketing listához ( NID, SID cookie-k ). Az ilyen cookie-kat a Google arra használja, hogy megjegyezze a Felhasználó legutóbbi kereséseit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásokat. Ez arra szolgál, hogy kiválaszthassa a hirdetéseket az alapján, hogy mi az ami releváns lehet az adott Felhasználó számára, illetve kiszűrje azokat amiket már megtekintett a Felhasználó.

 

 • Google Analytics cookie-k: Az Analytics a Google elemző eszköze, ami abban segít, hogy pontosabb képet kapjanak a látogatók tevékenységeiről. A cookie-k információkat gyűjtenek és jelentéseket készítenek a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg pl a Google keresésben és szerte az interneten.

Az adatkezelésben érintettek a weboldal Felhasználói/Látogatói.

Az adatkezelés célja a többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja az Felhasználó hozzájárulása, kivéve abban az esetben ha a cookie-k használatára a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Beállítások menüpontban törölje a böngészőiből a cookie-kat.

Ezen adatok tárolásának módja csak elektronikus úton történik.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Felhasználó a megadott elérhetőségeink bármelyikén tájékoztatást kérhet arról, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérelmezheti a megadott adatainak módosítását, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérheti a megadott adatainak törlését. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó kérheti megadott adatainak zárolását, ilyen esetben a zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Kérelmére, legfeljebb 3 napon belül áll módunkban tájékoztatást küldeni az Ön által megadott e-mail címre.

A Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen, ilyen esetben a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és erről a döntésről a Felhasználót e-mail-ben értesítjük.

Ha a Felhasználó bármilyen jogellenes adatkezelést tapasztal, kérjük értesítsen minket a megadott elérhetőségeink valamelyikén, hogy rövid időn belül helyreállíthassuk a jogszerű állapotot.

Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, jogában áll értesíteni a hatóságot.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban módosítást hajtson végre, amíg az nem érinti az adatkezelés célját és jogalapját. A Weboldal módosítás hatálybalépését követő használattal elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatónkat.

Az Adatkezelőnek tájékoztatnia kell a Felhasználót, amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni.

 • személyes adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól

 

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében arról, hogy a Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 

 

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adatok módosítását, törlését, kezelésének korlátozását, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását.

 

 • hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, mivel az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá is kell járulnia.

Jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban Infotv.) alapján.

MmNkZmE5Yz